Mass Unit Converter

Kalkulator Jednostek Masy i Wagi

Kalkulator/konwerter jednostek masy i wagi przelicza wielkości wyrażone w jednostkach systemów metrycznych, anglosaskich/imperialnych. Dzięki niemu możesz sprawdzić ile gramów ma uncja, ile funt ma kiloogramów, o ile różni się tona krótka od tony długiej i ile obie mają kilogramów. Dodatkowo nasz kalkulator posiada przelicznik karatów (miary używanej w jubilerstwie) na inne jedostki wagi.

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny
miligram [mg] gram [g] dekagram [dkg] kilogram [kg] tona [T]
Wielkości Atomowe
Jednostka Masy Atomowej [u],[amu],[Da] MeV/c2 Masa Plancka
Miary Anglosaskie
uncja [oz] funt [lb] stone cetnar us. cetnar ang. [cwt] tona krótka [tonUS] tona długa [tonUK] grain [gr]
Inne
karat [ct] kwintal [q]
Jaka jest Masa Elektronu?
Masa spoczynkowa elektronu wynosi ok. 9.11*10-31kg (0.0005u, 0.511 MeV/c2) i stanowi w przybliżeniu 1/1836 masy protonu. Elektron po raz pierwszy zaobserwował w roku 1897 J.J. Thomson, nazwę nadał mu George Johnstone Stoney.
Jaka jest Masa Protonu?
Masa spoczynkowa protonu wynosi ok. 1.6726*10-27kg (1.0073u, 938.272 MeV/c2) i jest w przybliżeniu równa masie neutronu oraz około 1836 razy większa niż masa elektronu. Odkrywcą protonu był Ernest Rutherford. Odkrycia dokonał w 1918 roku.
Jaka jest Masa Neutronu
Masa spoczynkowa neutronu zbliżona jest do masy protonu i wynosi ok. 1,6748*10-27 (939,55 MeV/c2, 1.0087u). Liczba neutronów w jądrze atomowym określa izotop pierwiastka.
Jaka jest Masa Atomu Węgla C12
Masa atomu węgla o 12 neutronach stanowi podstawę do wyznaczenia 'jednostki masy atomowej' [u] (ang. atomic mass unit, [amu]).
1u jest zdefiniowana jako jedna dwunasta masy atomu węgla C12. (Do 1961r jednostka masy atomowej była zdefiniowana jako 1/16 masy atomu tlenu O16)
Jaka jest Masa Księżyca?
Masa księżyca Ziemi (ang. Lunar Mass) jest w przybliżeniu równa 7.3477×1022 kg (0.012 masy ziemi) i jest używana w astronomii do określania mas ciał niebieskich, najczęściej księżyców innych planet.
Jaka jest Masa Ziemi?

Masa Ziemi (ang. Earth Mass) równa ok. 5.9736×1024 kg jest wykorzystywana w astronomii do określania mas planet o podobnej masie.
Jaka jest Masa Jowisza?
Masa Jowisza (ang Jupiter Mass) ok. 317.83 razy większa niż masa Ziemi (1.8986 × 1027 kg. używana jest w astronomii do określania mas innych ciał niebieskich np. olbrzymów gazowych. Jowisz został wybrany jako punkt odniesienia ze względu na to, że jest największą planetą w Układzie Słonecznym.
Jaka jest Masa Słońca?
Masa Słońca (ang. Solar Mass) jest stosowana jako punkt odniesienia do wyznaczania mas innych gwiazd. Masa słońca wynosi w przybliżeniu 1.9891*1030 kg (kwintylion kilogramów) i jest około 330 tys. razy większa niż masa Ziemi.
Jednostką masy w układzie SI jest kilogram [kg].
JednostkaW kilogramach
System Metryczny
miligram [mg]0.000001
gram [g]0.001
dekagram [dkg]0.01
kilogram [kg]1
tona1000
Miary Anglosaskie
uncja [oz]0.028349523
funt [lb]0.45359237
stone6.35029318
cetnar us.[cwt]45.359237
cetnar uk.[cwt]50.80234544
tona krótka [tonUS]907.18474
tona długa [tonUK]1016.0469088
grain [gr]0.00006479891
Inne
Karat [ct]0.0002
Kwintal [q]100
🎁
Zobacz Pomysły na Prezenty
Dla każdego ...